5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Kanunu,

Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. Kanun kapsamında çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Kanun kapsamında bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,

01/10/2008 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, 5510 sayılı Kanun gereği, 4/a sigortalılarına ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar hazinece karşılanır.

Yabancı Bir Ülkede Kurulu Herhangi Bir Kuruluş Tarafından ve o Kuruluş Adına ve Hesabına Türkiye’ye Bir İş İçin Gönderilen ve Yabancı Ülkede Sosyal Sigortaya Tâbi Olduğunu Belgeleyen Kişiler sigortalı sayılmazlar (5510 sayılı Kanun Md. 6/1/e Bendi, S.S.İ.Y. Md. 10/1/d Bendi, 2013/11 ve 2011/43 sayılı Genelgeler)


4447 Sayılı İşsizlik Kanunu,

31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/6’ncı maddesi hükmü gereği hizmetçilerin ücretleri gelir vergisinden istisnadır.

İrtibat bürolarında çalışanlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14 numaralı bendine göre, “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.